Terugbetaling

Formulier tot terugbetaling lidmaatschap

De ingevulde formulieren voor de terugbetaling van het lidmaatschap kan je hieronder terugvinden. Klik op je eigen ziekenfonds. Druk vervolgens het formulier af, vul aan met je persoonlijke informatie en bezorg het aan je ziekenfonds. 

 

 

Ongeval

Digitale aangifte

Heb je als lid een letsel opgelopen tijdens het tennissen? Vul het digitaal aangifteformulier in.

 

Vul onderstaand formulier in voor een aangifte

Geef zoveel mogelijk details en wij doen de rest!

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
256 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Tennis & Padel

Neerpeltse Tennisclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Neerpeltse Tennisclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Neerpeltse Tennisclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Neerpeltse Tennisclub
Sportpark 1
3600 Pelt
Email: neerpeltsetennisclub [at] outlook.be
Telefoon : +32 11 66 66 20
Contactpersoon: Leon Van der Straeten

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

 • Uw persoonsgegevens worden door Neerpeltse Tennisclub verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:
  Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van leden (verzekeringsplicht, …)
 • Het plannen van leden activiteiten en het contacteren van en communiceren met leden in dat kader (gerechtvaardigd belang).
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Neerpeltse Tennisclub (uitvoering overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene).
 • Het omkaderen en begeleiden van leden alsook het relatiebeheer naar leden toe (toestemming betrokkene).
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).
 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) (hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren: Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.Van de leden wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan Neerpeltse Tennisclub.

Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de leden zelf zijn verkregen:
– Bv. bewakingsbeelden die gemaakt worden met camera’s op de terreinen van Neerpeltse Tennisclub.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk)
 • Het verzekeren van onze leden (Tennis Vlaanderen via Elit)

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Neerpeltse Tennisclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Neerpeltse Tennisclub dit rechtvaardigt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Neerpeltse Tennisclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen neerpeltsetennisclub [at] outlook.be.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen. Email: contact [at] apd-gba.be, Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijziging privacy statement

Neerpeltse Tennisclub kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.